Cáp điều khiển

PVC/PVC

Tổng hợp cáp điều khiển PVC/PVC

PVC/SWA/PVC

Tổng hợp cáp điều khiển PVC/SWA/PVC